Przekaż nam 1% KRS: 0000402564 Cel szczegółowy: PTP Wolne Rzeki
+48 794 253 328
kontakt@wolnerzeki.pl

Las Zwierzyniecki w Tarnobrzegu

las zwierzyniecLas Zwierzyniecki to obszar położony w północno-wschodniej części Tarnobrzega. Bywa nazywany „Lasem Zwierzynieckim”, „Lasem Zwierzyniec”, „Parkiem Zwierzyniec” czy też „Zwierzyńcem”. Jest on szczególnie bliski mieszkańcom Tarnobrzega i członkom PTP Wolne Rzeki. Las Zwierzyniecki w Tarnobrzegu to miejsce życia wielu organizmów, niekiedy rzadkich i chronionych. Często są to gatunki związane ze starymi drzewami i drzewostanami w różnych stadiach życia (także w wiek wyższym niż przyjęty wiek rębności). Zasadnym byłoby więc objęcie ochroną najcenniejszych, tj. najstarszych drzewostanów oraz obszarów podmokłych, które wprowadzają do lasu duże urozmaicenie siedliskowe i krajobrazowe.

W 2019 r. z naszej inicjatywy 170 drzew w Lesie Zwierzynieckim zostało pomnikami przyrody. Przeprowadziliśmy również inwentaryzację przyrodniczą Lasu Zwierzynieckiego, której wyniki możecie przeczytać tutaj. W 2021 r. na nasz wniosek w Lesie Zwierzynieckim została utworzona strefa ochronna dla gniazdującego bociana czarnego. Staramy się ochronić ten piękny tarnobrzeski starodrzew przed wycinką.

Uważamy, że wydzielenia leśne z najstarszymi drzewostanami (163Af, 163b, 163i, 164Aa, 164Ac, 165g, 166d, 166g) można objąć ochroną bierną tworząc np. użytek ekologiczny. Ze względu na walory przyrodnicze, historyczne i edukacyjne całość lasu mogłaby być także objęta zespołem przyrodniczo-krajobrazowym. Na rowach melioracyjnych, szczególnie odwadniających rozlewisko na granicy wydzieleń 166f i 167b powinny powstać trwałe zastawki o stałym poziomie piętrzenia. W przeciwnym wypadku tereny podmokłe w Lesie Zwierzynieckim prawdopodobnie zanikną w związku ze zmianami klimatu. W żadnym wypadku nie należy też prowadzić prac utrzymaniowych na cieku Ciernik, czy tworzyć nowych rowów melioracyjnych.

W 2021 r. w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do rady miasta złożony został projekt uchwały ws. utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Lasy Zwierzyniec i Jasień”. Projekt ten zakłada m.in. odstąpienie od realizacji zadań z zakresu użytkowania rębnego w drzewostanach w wieku powyżej 70 lat, odstąpienie od rębni gniazdowych i zachowanie drzew o charakterze pomnikowych, drzew dziuplastych aż do ich naturalnego rozpadu. Projekt uchwały możecie przeczytać tutaj. Nie jesteśmy autorami projektu, jednak w pełni popieramy go

Żeby uchwała ws. utworzenia zespołu mogła być procedowana przez radę miasta, konieczne jest uzbierania 300 podpisów mieszkańców Tarnobrzega. W związku z tym będziemy zbierać podpisy. W dniach 3 i 10 lipca w godz. 15-18 oraz 4 i 11 lipca w godzinach 10-18 będzie możliwość złożenia podpisu w dwóch punktach przy Lesie Zwierzynieckim. Pierwszy punkt to ul. Zwierzyniecka, obok stadionu (50.57752085722266, 21.697171442865198), drugi punkt to ul. Fabryczna przy ogródkach działkowych (50.585894774479314, 21.697679499937944). Podpisy na liście mogą składać jedynie mieszkańcy Tarnobrzega z czynnym prawem wyborczym, na liście poparcia należy podać imię, nazwisko i nr pesel.

Udostępnij tę stronę: