Przejdź do treści

Użytek ekologiczny „Wiślisko pod kopcem”

Wiosną 2019 r. złożyliśmy wniosek o utworzenie użytku ekologicznego w gminie Baranów Sandomierski. Obiektem, który chcieliśmy objąć ochroną jest starorzecze Wisły w Dymitrowie Dużym. 26 listopada 2019 r. użytek ekologiczny został utworzony jednomyślnie przyjętą uchwałą rady gminy! Poniżej uchwała Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim:
Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Wiślisko pod kopcem”

Miejsce to jest lokalnym centrum różnorodności biologicznej – siedliskiem kilku gatunków płazów (a to najszybciej wymierająca gromada kręgowców), ptaków i oczywiście roślinności wodnej. Stwierdziliśmy tam obecność m.in. grzebiuszek ziemnych, traszek grzebieniastych i żab moczarowych. Bardziej szczegółowy opis walorów przyrodniczych zawiera krótka notka, którą przesłaliśmy wczoraj do burmistrza Baranowa Sandomierskiego. Załączamy sam wniosek oraz szczegółowy opis starorzecza:
Wniosek o utworzenie użytku ekologicznego
Walory przyrodnicze projektowanego użytku ekologicznego „Starorzecze pod kopcem”

Zaproponowana przez nas nazwa projektowanego użytku, Starorzecze pod kopcem, pochodzi od kopca znajdującego się bezpośrednio obok starorzecza. Kopiec ten został usypany w celu upamiętnienia kościoła znajdującego się tam wcześniej – zanim zabrały go wody Wisły. Jest on także świetnym punktem obserwacyjnym – z kopca widać całe starorzecze, okoliczne wsie oraz rolnicze tereny doliny Wisły.

W sierpniu 2022 r. uzyskaliśmy wymagane prawem pozwolenia i wybudowaliśmy zastawkę na rowie odwadniającym użytek. Celem budowy zastawki jest stabilizacja poziomu wody w starorzeczu, zwłaszcza w okresach suszy i niedopuszczenie do zaniku siedlisk mokradłowych. Więcej informacji o budowie zastawki tutaj. Poniżej film przedstawiający budowę zastawki: