Przejdź do treści

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej Lasu Zwierzynieckiego w Tarnobrzegu

las zwierzyniec

W 2019 roku przeprowadziliśmy inwentaryzację przyrodniczą w Lesie Zwierzynieckim w Tarnobrzegu.

Wyniki inwentaryzacji dostępne są tutaj: Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w Lesie Zwierzynieckim

Las Zwierzyniecki w Tarnobrzegu to miejsce życia wielu organizmów, niekiedy rzadkich i chronionych.
Często są to gatunki związane ze starymi drzewami i drzewostanami w różnych stadiach życia (także w wieku
wyższym niż przyjęty wiek rębności). Zasadnym byłoby więc objęcie ochroną najcenniejszych, tj.
najstarszych drzewostanów oraz obszarów podmokłych, które wprowadzają do lasu duże urozmaicenie
siedliskowe i krajobrazowe. Dużą różnorodnością biologiczną i zupełnie innym niż w lesie składem
gatunkowym charakteryzują się także łąki, których utrzymanie również powinno być priorytetem ochrony
przyrody na tym obszarze.

Wydzielenia leśne z najstarszymi drzewostanami (163Af, 163b, 163i, 164Aa, 164Ac, 165g, 166d, 166g)
można objąć ochroną bierną tworząc np. użytek ekologiczny. Ze względu na walory przyrodnicze, historyczne
i edukacyjne całość lasu mogłaby być także objęta zespołem przyrodniczo-krajobrazowym.
Na rowach melioracyjnych, szczególnie odwadniających rozlewisko na granicy wydzieleń 166f i 167b
powinny powstać trwałe zastawki o stałym poziomie piętrzenia. W przeciwnym wypadku tereny podmokłe
w Lesie Zwierzynieckim prawdopodobnie zanikną w związku ze zmianami klimatu. W żadnym wypadku nie
należy też prowadzić prac utrzymaniowych na cieku Ciernik, czy tworzyć nowych rowów melioracyjnych.

Poza inwentaryzacją, w tym właśnie lesie udało nam się objąć 170 drzew ochroną jako pomniki przyrody, o czym więcej informacji znajdziecie tutaj: https://wolnerzeki.pl/dzialania/pomniki-przyrody/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *