Przejdź do treści

Inwazyjne wysypiska

Projekt pod nazwą inwazyjne wysypiska narodził się w 2018 roku podczas rekonesansu w obszarze źródliskowym Smarkatej. Obszar ten składa się z czterech wyraźnie widocznych w rzeźbie terenu i pokrywie roślinnej nisz źródliskowych. Cztery malutkie cieki formują początkowy bieg rzeki Smarkatej. Dolinki poszczególnych cieków są miejscowo zatorfione, porośnięte łęgami olszowymi i inną roślinnością hydrofilną. Jest to miejsce zdecydowanie cenne przyrodniczo, zasługujące na ochronę prawną w formie rezerwatu przyrody, bądź użytku ekologicznego.

Niestety na zboczach najdłuższej źródłowej dolinki odkryliśmy dzikie wysypiska śmieci porośnięte inwazyjnymi gatunkami roślin: niecierpkiem gruczołowatym Impatiens glandulifera oraz rdestowcem ostrokończystym Fallopia japonica. Wszystko wskazuje na to, iż to właśnie pryzmy odpadów stały się ogniskami rozprzestrzeniania się tych gatunków – a radzą one sobie w dolinkach doskonale. Skutkuje to wypieraniem rodzimej roślinności i znacznym spadkiem naturalności i stopnia zachowania dolinek i nisz źródliskowych.

Już latem 2018 r. podjęliśmy akcję wstępnego usuwania roślin inwazyjnych oraz nawiązaliśmy kontakt z gminą Majdan Królewski w celu usunięcia dzikich wysypisk. Niestety mimo zapewnień ze strony urzędu gminy o tym, że wysypiska zostaną usunięte, żadna akcja nie została podjęta, a śmieci leżą jak leżały. W związku z tym w 2019 r. podejmiemy się usuwania tych wysypisk (o powierzchni ok. 110 m2 i potencjalnie sporej miąższości) na własną rękę, licząc na współpracę gminy przynajmniej w zakresie odebrania śmieci. W dalszym ciągu będziemy kontynuować także usuwanie gatunków inwazyjnych.

W ramach akcji Inwazyjne wysypiska planujemy także inwentaryzację innych wysypisk w dolinach rzecznych Kotliny Sandomierskiej, określenie, które z nich są potencjalnie najbardziej niebezpieczne dla przyrody oraz sukcesywne usuwanie we współpracy z samorządami.

Możesz wesprzeć finansowanie akcji Inwazyjne wysypiska przez przekazanie nam 1% podatku!

KRS 0000402564 z dopiskiem PTP Wolne Rzeki