Przejdź do treści

Zamówienie publiczne: „Opracowanie i wydruk publikacji pt. „Dolina Rzeki Smarkatej – Perła Puszczy Sandomierskiej”

Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki
Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Opracowanie i wydruk publikacji pt. „Dolina Rzeki Smarkatej – Perła Puszczy Sandomierskiej”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Opracowanie graficzne projektu okładki oraz przygotowanie projektu graficznego całości publikacji.
 2. Złożenie publikacji z przekazanych materiałów (krótkie teksty przygotowane jako dok. Word. zdjęcia JPG, logotypy w formacie JPG i CDR).
 3. Wydruk publikacji pt. „Dolina Rzeki Smarkatej – Perła Puszczy Sandomierskiej”.
 4. Dostarczenie publikacji do Zamawiającego.
 5. Wykonanie i naniesienie 2 korekt technicznych i językowych.
 6. Zawartość merytoryczna publikacji:

Spis treści (projekt)

 • Wstęp
 • Jej Wysokość Smarkata (skąd nazwa, położenie, ogólny opis)
 • Meandry i smarkaczyska (raki, ryby, bobry, morfologia rzeki)
 • Uroczyska Puszczy Sandomierskiej (starodrzew, widłaki, torfy,…)
 • Fauna i flora w dolinie rzeki
 • Cztery pory roku nad Smarkatą
 1. Specyfikacja:
 • Nakład: 500 sztuk
 • Format: A4 (21cm x 29,7cm)
 • Objętość: 150 stron wraz z okładką
 • Papier: kreda 170g 4+4
 • Oprawa twarda szyto-klejona, 4+0 + folia matowa. Szycie po krótkim boku.
 • Kolor pełny.

Zamawiający oświadcza, iż posiada numer ISBN.

 Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Wiceprezes – Janusz Wepsięć, tel. 507 713 281

Członek Zarządu  – Sylwia Tomala, tel. 661 925 893

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 22.10.2021 r.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają odpowiedni sprzęt, wiedzę oraz doświadczenie w realizacji podobnych zamówień.

W celu weryfikacji doświadczenia należy załączyć do oferty oświadczenie o wykonaniu
min. 2 podobnych zamówień
(co najmniej 2 tytuły podobnych publikacji i kontakt do zamawiającego).

 1. Kryteria oceny ofert:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Cena musi zawierać koszt realizacji projektu, składu oraz dostarczenia publikacji do Zamawiającego.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail () w terminie do 03.08.2021. do godziny 14.00

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferty złożone na innym formularzu niż stanowiący załącznik nr 1 oraz  po wyznaczonej dacie
i godzinie, nie będą rozpatrywane.

(decyduje data i godzina wpływu oferty na Formularzu Oferty – zał. nr 1 -podpisanym przez Wykonawcę)

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

O wyborze oferty zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie w terminie do 14 dni po upływie terminu złożenia ofert informacji na stronie internetowej pod adresem https://wolnerzeki.pl/.

W tym okresie wykonawcy pozostają związani ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie i ponownego ogłoszenia, w przypadku przekroczenia zakładanego poziomu kosztów przeznaczonych na wykonanie zamówienia.

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Formularz oferty cenowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *