Projektowany Rezerwat Dolina Smarkatej

 

Projektowany Rezerwat Dolina Smarkatej to położony w Puszczy Sandomierskiej obszar obejmujący 7-kilometrowy odcinek doliny rzeki Smarkata wraz z fragmentami dopływów. Powierzchnia projektowanego rezerwatu wynosi 198 ha.

Smarkata to niewielka rzeka o naturalnym, meandrującym korycie. Dno potoku jest piaszczyste, miejscami gliniaste, o urozmaiconej rzeźbie, z dużą ilością rumoszu drzewnego. W niewielkiej dolinie Smarkatej licznie występują starorzecza i niewielkie torfowiska. Dotychczas w Dolinie Smarkatej stwierdziliśmy występowanie ponad 120 gatunków organizmów. Ta liczba będzie jednak zdecydowanie wzrastać, bowiem dopiero rozpoczęliśmy inwentaryzację przyrodniczą w dolinie. Inwentaryzacja potrwa do października 2018 r. Do tego czasu zbadamy awifaunę, roślinność oraz wykonamy kartowanie hydrograficzne doliny.

Lista gatunków stwierdzonych dotychczas w Dolinie Smarkatej dostępna jest tutaj:
Gatunki organizmów stwierdzone w projektowanym rezerwacie Dolina Smarkatej

Jednym z najważniejszych chronionych gatunków występujących w Smarkatej i jej dopływach jest rak szlachetny Astacus astacus – rodzimy gatunek raka coraz rzadziej spotykany w całej Polsce.

Podjęliśmy rozmowy z Nadleśnictwami Mielec i Nowa Dęba oraz Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych odnośnie utworzenia rezerwatu. Prace z zakresu gospodarki leśnej w Nadl. Nowa Dęba mają zostać wstrzymane w 2018 r., udało się także przekonać Nadleśnictwo do wycofania się z prowadzenia rębni gniazdowej nad samą rzeką i usunięcia oznaczeń na drzewach.