Przekaż nam 1%: KRS: 0000402564 Cel szczegółowy: PTP Wolne Rzeki
+48 794 253 328
kontakt@wolnerzeki.pl

Projektowany Rezerwat Dolina Smarkatej

Projektowany Rezerwat Dolina Smarkatej to położony w Puszczy Sandomierskiej obszar obejmujący 7-kilometrowy odcinek doliny rzeki Smarkatej wraz z fragmentami dopływów. Powierzchnia projektowanego rezerwatu wynosi 198 ha.
Poniżej prezentujemy duży skrót wiadomości na temat projektowanego rezerwatu. Po szerszą wiedzę odsyłamy do obszernej dokumentacji: Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki w latach 2017-2018 z załącznikami: Załączniki do dokumentacji.

Smarkata to niewielka rzeka o naturalnym, meandrującym korycie. Dno potoku jest piaszczyste, miejscami ilaste. Koryto o urozmaiconej rzeźbie, z dużą ilością rumoszu drzewnego. W dolinie Smarkatej licznie występują starorzecza i niewielkie torfowiska. Dotychczas w Dolinie Smarkatej stwierdziliśmy występowanie ponad 200 gatunków organizmów. Ta liczba będzie jednak zdecydowanie wzrastać, bowiem dopiero rozpoczęliśmy inwentaryzację przyrodniczą w dolinie. Inwentaryzacja potrwa do października 2018 r. Do tego czasu zbadamy awifaunę, roślinność oraz wykonamy kartowanie hydrograficzne doliny.

Jednym z najważniejszych chronionych gatunków występujących w Smarkatej i jej dopływach jest rak szlachetny Astacus astacus – rodzimy gatunek raka coraz rzadziej spotykany w całej Polsce.

Podjęliśmy rozmowy z Nadleśnictwami Mielec i Nowa Dęba oraz Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych odnośnie utworzenia rezerwatu. Prace z zakresu gospodarki leśnej w Nadl. Nowa Dęba mają zostać wstrzymane w 2018 r., udało się także przekonać Nadleśnictwo do wycofania się z prowadzenia rębni gniazdowej nad samą rzeką i usunięcia oznaczeń na drzewach. Co będzie dalej? Okaże się po złożeniu dokumentacji do nadleśnictw i RDOŚ.