biblioteka

W elektronicznej bibliotece pragniemy udostępnić możliwie dużo naukowych i popularnonaukowych publikacji do pobrania w formacie .pdf lub .DjVu w tematach związanych z przyrodą Kotliny Sandomierskiej, rzekami czy ornitologią. Publikacje w bibliotece posegregowane będą tematycznie/obszarami.

Nasze publikacje:

Projektowany Rezerwat Dolina Smarkatej. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w latach 2017-2018

Załączniki do dokumentacji projektowanego rezerwatu przyrody Dolina Smarkatej

Przegląd 40-letniej działalności Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu w odniesieniu do edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody

O rzekach i ich przekształcaniu:
European waters. Assessment of status and pressures, European Enviroment Agency, 2018
Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych, MGGP, 2018
Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków – Praktyczny podręcznik, The River Restoration Centre / Polska Zielona Sieć, 2006

Regulacja rzeki a zagrożenie powodziowe, na przykładzie Wisły między Skoczowem i Puławami, Łajczak, 2006
Rola Zbiornika Czorsztyńskiego na Dunajcu w ochronie przeciwpowodziowej w 1997 r., Żelaziński, 2012
Zapory a powodzie, Raport Towarzystwa na rzecz Ziemi i Polskiej Zielonej Sieci, 2006

Ochrona przyrody:
Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie planów przekształcania polskich rzek w kanały żeglowne, 2017
Publikacje krytyczne do wycinki w Puszczy Białowieskiej, 2017

Dokumentacja projektowanego rezerwatu Stawy Budy Stalowskiej, 1990